Persian - فارسی

 {انجیل به زبان فارسی - Persian}

[برای باز کردن مقاله روی عنوان زیر کلیک کنید]

  1. نجات و زندگی -Salvation and Life - (خبر خوب اعلام شده توسط عیسی نجات و زندگی را به مردان و زنان هر ملت و مردم ارائه می دهد) - {PDF Copy}
  2. پیام انجیل– The Gospel Message - (عیسی شاگردانش را فراخواند تا بشارت پادشاهی خود را به هر گوشه ای از زمین اعلام کنند) - {PDF Copy}Lighthouse rocky point - Photo by Evgeni Tcherkasski on Unsplash
[عکس توسط Evgeni Tscherkassky در Unsplash]

MOST POPULAR POSTS

Salvation for the Nations

His Name is Jesus